Home

VOP

VOP

Server Letecký Bazar je internetový server, provozovaný společností FAST Solutions s.r.o., Pod Vrchem 55, 312 00 Plzeň, IČ: 29112541, DIČ: CZ29112541, zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25631. ("Provozovatel"), dostupný na internetové adrese (URL) http://www.leteckybazar.cz a http://www.letecky-bazar.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k nabídce a prodeji zboží a/nebo služeb za níže uvedených podmínek ("Server").

Server poskytuje tyto služby:

1. Inzerce (nabídka, poptávka)

 ("Služba" nebo "Služby")

 

Registrace a využívání služeb Serveru se provádí bezplatně formou webového formuláře, dokud Provozovatel neoznámí v těchto Podmínkách nebo jiným vhodným způsobem zavedení jakéhokoli poplatku.

Přístup k Serveru

Přístup k Serveru mají jak registrovaní uživatelé stránek leteckybazar.cz, tak i neregistrovaní. Pouze však registrovaní uživatelé mohou aktivně využívat Služeb Serveru.

Registrace

Registrovaným uživatelem se rozumí prodávající nebo kupující řádně registrovaný pro tuto Službu prostřednictvím webového formuláře v souladu s výše uvedeným ustanovením, který tak autorizací vyjádřil svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. Využívat Služeb Serveru jsou oprávněni řádně registrovaní uživatelé, kteří vyjádřili souhlas s těmito Podmínkami ("Uživatel" nebo "Uživatelé").

Uživatel - prodávající je povinen uvést úplné a pravdivé údaje o Zboží, které je předmětem Služby, a v případě prodeje i včetně údajů o funkčnosti, případném poškození, opotřebení a vadách takového Zboží.

Uživatel souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, a to zejména emailová adresa, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování (prostřednictvím emailu) Uživatele - zadavatele s případným zájemcem o Zboží a/nebo za účelem kontaktování Uživatele - zadavatele s Uživatelem - případným nabízejícím Zboží nebo za účelem rozeslání tzv. Newsletterů.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému Serveru a/nebo pokud Uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit, přičemž na změny podmínek budou Uživatelé upozorněni na úvodní stránce Serveru a to nejpozději 1 týden před zamýšlenou změnou.

Zrušení registrace

Uživatel má právo kdykoli svou registraci zrušit. Okamžikem zrušení registrace zaniká právo Uživatele aktivně využívat Služeb Serveru. Registraci však nelze zrušit v případě, že se Uživatel jako prodávající nebo kupující účastní nějaké Služby. V takovém případě bude registrace zrušena po ukončení platnosti dané Služby, jíž se Uživatel účastní.

Ke zrušení registrace je Uživatel oprávněn požádat Provozovatele prostřednictvím emailu na adrese info@fastsolutions.cz s tím, že do hlavičky emailu "věc:" uvede "Žádost o zrušení registrace Letecký bazar".

Zboží

Zbožím se rozumí jakékoli zboží a/nebo služba či jinak penězi ocenitelná věc hmotné i nehmotné povahy, kterou prodávající nabídne k prodeji a/nebo kterou případný zájemce o koupi poptává prostřednictvím Serveru, kromě předmětů, jejichž umístění na stránky Serveru je v rozporu s platnými zákony České republiky, a/nebo s těmito Podmínkami, a/nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Prodávající zejména nesmí v rámci Služeb nabízet a/nebo poptávat Zboží propagující násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, Zboží nelegálního původu nebo které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

Pokud je k prodeji a/nebo koupi Zboží nutné schválení, koncesi nebo jiné povolení, je prodávající oprávněn využít Službu pro prodej Zboží v rámci Služby Inzerce a kupující oprávněn využít Službu pro koupi Zboží pouze pokud mu bylo takové schválení, koncese a/nebo jiné povolení uděleno.

Oprávnění Provozovatele

Provozovatel Serveru je oprávněn inzeráty a/nebo aukce, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky pro Zboží stanovené těmito Podmínkami, bez náhrady odstranit.

Služba Inzerce

Tato služba je nabízena ve třech úrovních a to Prodej (nabídka) a Koupě (poptávka) a Služby a zahrnuje jednorázovou nabídku na prodej či koupi určitého Zboží. V jedné nabídce může být inzerován pouze jeden typ produktu (ve více exemplářích). Pro komerční nabídky existují vlastní pravidla, prosím kontaktujte nás na info@fastsolutions.cz. Příklad povoleného inzerátu: "20 kotců na králíky".

Prodej (nabídka)

Každý, Uživatelem vložený inzerát bude mít omezenou platnost. Platnost inzerátu je 30 dní. Zadavatel musí u Zboží zadat předem přesně stanovenou cenu. Rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání inzerátu. Provozovatel Služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany zadavatele, tak ani ze strany zájemce.

Koupě (poptávka)

Uživatel zadá na Server poptávku po konkrétním Zboží. Platnost inzerátu je 30 dní a rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání inzerátu.

Provozovatel Služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany poptávajícího tak ani ze strany nabízejícího.

Služby

Uživatel zadá na Server nabídku nebo poptávku specifického druhu Zboží (služeb).

Provozovatel Služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany poptávajícího tak ani ze strany nabízejícího.

Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně registrovala pro využití dané Služby na Serveru za účelem podávání cenových nabídek na koupi Zboží.

Prodávající

Prodávajícím se rozumí fyzická osoba - nepodnikatel a/nebo právnická osoba - nepodnikatel, která se řádně pro danou službu registrovala na Serveru za účelem nabídky Zboží k prodeji prostřednictvím dané Služby Serveru. Prodávající je povinen kontaktovat kupujícího a prodat daný předmět za cenu v souladu s daným inzerátem.

Záruky

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného Zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného Zboží prostřednictvím Serveru nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

Upozornění

Text inzerátu ani soubory přikládané k inzerátu uveřejněného na Serveru nesmí obsahovat zejména obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontakty jako např. poštovní adresu nebo telefonní čísla.

Na Serveru nebudou zveřejňovány inzeráty s kontaktními informacemi na osoby, firmy nebo webové stránky mimo místa k těmto účelům přímo určeným. Dále nebudou zveřejňovány inzeráty s reklamou na inzertní servery se stejným zaměřením jako server Letecký Bazar.

Letecky Bazar si vyhrazuje právo na přidání odkazu www.leteckybazar.cz do fotografií přikládaných k inzerátu.

V jednom inzerátu uvádějte pouze jeden produkt. Pokud nabízíte službu, zařaďte ji do rubriky Služby.

Je zakázáno k inzerátu přikládat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

Výhrada Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo před uveřejněním jakýchkoli Inzerátů na Serveru kontroly obsahu a to z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu. Nicméně takovouto úpravou nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů a ani neručí za to, zda prodejce je oprávněn Zboží prodat a ani za to, že poptávající je oprávněn Zboží koupit.

Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit Zboží či Uživatele ze systému, odepřít Uživateli přístup na stránky Serveru a to zejména z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek.

Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služeb v důsledku technických problémů. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

 

Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami společnosti FAST Solutions s.r.o., a příslušnou právní úpravou.